WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

serveur web interactif avec des cours en ligne, des exercices interactifs, des calculatrices et traceurs en ligne

Keywords: serveur interactif, enseignement, cours en ligne, ressources pédagogiques, sciences, langues, qcm,classes,exercices

wimshomeabcd 4.24

Documents Other languages: enfrcnesitnlsi

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Gràfic de la derivada, donat el gràfic d'una funció dibuixar el de la seua derivada. Cal java.
Visual Gauss, mètode de Gauss pas per pas (per matrius o sistemes).
Gràfic de la multiplicació, reconèixer el gràfic de f(x)g(x) coneguts els de f(x) i g(x), etc.
Gràfic de la funció inversa, reconèixer el gràfic de la inversa d'una funció.
Gràfic amb valor absolut, reconèixer el gràfic de f(|x|) coneixent el de f(x), etc.
Gràfics de funcions, reconèixer el gràfic de f(-x) coneixent el de f(x), etc.
Gràfic d'una funció, dibuixar una funció a partir del gráfic d'una altra.
Funció quadràtica, reconèixer el gràfic d'una funció quadràtica.
Funcion afins i rectes, exercicis sobre funcions afins i les equacions de rectes.
OEF desenvolupament-factorització, desenvolupar o factoritzar una expressió.
Equacions-Inequacions, resolució lliure d'una equació, d'un sistema d'equacions o d'una inequació.
Sistemes lineals 2x2, colecció d'exercicis de sistemes lineals 2x2 elementals.
OEF euro, col·lecció d'exercicis sobre l'aritmètica de l'euro.
Fraccions (Nivell de 6è), exercicis de nivell de 6è sobre les fraccions.